תקנון אתר מכירות של Lounge Design
מידע כללי
1 .התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הוא מתייחס לנשים וגברים
כאחד.
2 .האתר il.co משמש כקניין אלקטרוני וירטואלי לרכישת מוצרים ושירותים
של חברת ) Lounge Designלהלן “העסק”), על ידי ציבור הגולשים.
3 .רשאים לרכוש את המוצרים דרך האתר בעלי תא דואר אלקטרוני פעיל
ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם
ובבעלותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
4 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה.
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת ,”Lounge Design”
לכל דבר ועניין. עליך לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם
להתקשרות בין הצדדים. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את
הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו
הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
5 .החברה, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר
בכל אחד מהמקרים הבאים: (1 (מסירה במתכוון של פרטים שגויים (2(
ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים
שלישיים כלשהם (3 (הפרה של תנאי חוזה התקשרות זה או כל הסכם נוסף
עם החברה או מי מטעמה (4 (אם נמנית בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור
מוצרים שרכשת באתר (5 (אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל
לשימוש בדרך כלשהי.
6 .יש לשים לב לכך שלמרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים
באתר, לעתים עלולה ליפול טעות שבעקבותיה יוצג מחיר שגוי באתר.
במידה ותבצע הזמנה למוצר שנפלה טעות במחיר שמוצג באתר אנו נפנה
אליך לאחר ביצוע ההזמנה, נעדכן אותך במחיר הנכון ונאפשר לך לרכוש
אותו במחיר הנכון. באם לא תהיה מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון
שלו אנו לא נהיה מחויבים לספק לך אותו במחיר שמוצג באתר ונבטל את
העסקה. במקרה זה לא יהיו לך שום טענות כלפי הנהלת האתר או
החברה.

תהליך הרכישה ומדיניות ביטול עסקה
7 .החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובמחירים
אטרקטיביים, ומעניקה אחריות מלאה על כל המוצרים. ניתן לקבל פרטים
אודות כל מוצר בעמוד המוצר הייעודי או ליצור קשר עם מוקד שירות
הלקוחות בטלפון או במייל (פרטי התקשרות מפורטים בהמשך.(
8 .כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להוסיפו לסל הקניות ולבצע הרשמה. בכדי
שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים
נכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

9 .מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ועם אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי ולאחר אישור התשלום
כאמור, תועבר ההזמנה לתהליך האספקה.
10.הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים
משפטיים פליליים ואזרחיים ע”פ החוק.
11.במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, תימסר למבצע העסקה
הודעה מתאימה ולפיה יתבקש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות
הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי. לא
פעל מבצע העסקה להסדרת אישור העסקה תוך חמישה ימי עסקים
ממועד מסירת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור, תראה החברה את
העסקה כמבוטלת.
12.בזמן הרכישה רשאי הלקוח לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר
ו/או ע”י הגעה למשרדי החברה ו/או בשילוב המענה הטלפוני. השלמת
הרכישה תתבצע רק כאשר יימסר אישור טלפוני ו/או באמצעות הדואר
האלקטרוני, בכפוף לזמינות המלאי בחברה.
13.עם סיום ביצוע הרכישה, עובר המוצר לשלב “הזמנה פתוחה” במערכת.
בשלב זה, לא ניתן לשנות או לבטל את ההזמנה. החברה מתחייבת
לספק את המוצרים בפרק הזמן שנקבע במועד הרכישה. יחד עם זאת,
יתכנו חריגות זמנים עקב תקלות יצור שלא יהוו עילה לביטול ההזמנה
כל עוד העיכוב הוא בגדר הזמן הסביר ועד מקסימום עשרים ואחד ימי
עבודה נוספים ממועד האספקה שנקבע בין הצדדים.
14.בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ,ניתן לבטל את רכישת מוצר עד
14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית. הביטול יעשה אך ורק בהודעה
שתשלח בדואר אלקטרוני ישירות אל העסק (“il.co.designlounge@support .(“לא
ניתן לבטל עסקה עבור מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח.
15.אם כבר סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל החברה, על
הלקוח, באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין
וסוג שהוא. הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי המשלוח במידה וקיבל
את המוצר וגם במידה וטרם קיבל את המוצר, אך המוצר נשוא העסקה
נשלח זה מכבר. אם בחר הלקוח להחזיר את המוצר באמצעות שליח של
החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח. בכל מקרה, לא ניתן יהיה להחזיר
מוצר אשר פורק ו/או הורכב.
16.החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים
הבאים: (1 (נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור
המוצר (2 (אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר
מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין (3 (במקרה של כוח
עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך
ביצוע מכירה תקין ומכל סיבה שאינה בשליטת החברה (4 (במידה ולא
תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

17.הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
18.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהושלמה ההזמנה, רשאית החברה לבטל את
המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
19.החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר
במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקה והובלת מוצרים
20.החברה לפי העניין תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי
שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,
אלא אם צוין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי.
21.החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים
הבאים: (1 (כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות
איבה, מצב חירום ונזקי טבע (2 (שביתה אצל ספקים של שירותים או
סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים (3 (כל סיבה שאינה
בשליטת החברה.
22.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לספק
את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם
הלקוח. בישובים המוגדרים מעבר לקו הירוק יתכנו מקרים שבהם לא
יבוצעו משלוחים בהתאם למדיניות חברת המשלוחים.
23.זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה
כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
24.דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במועד ההזמנה בעת הרכישה באתר.
25.לקוח אשר ביקש להזמין את המוצרים אליו ולא היה נוכח במקום שנקבע,
כדי לקבל את המוצרים – המוצרים יחזרו אל משרדי החברה, והלקוח יחויב
בדמי המשלוח.
26.שירות ההובלה אינו כולל שירות סבלות לבית הלקוח. ההובלה של מוצרים
כבדים (מעל 20 ק”ג) הינה עד למקום הקרוב / המדרכה הקרובה ביותר
לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה (למעט הובלה של מוצרים מתחת ל-20
ק”ג וכן מקלחונים ואמבטיות המגיעים אל ביתו של הלקוח.(
27.הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממשרדי החברה וזאת
בתיאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף. מוסכם כי במקרה
של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
28.באחריות הלקוח לבדוק התאמת המוצר ושלמותו להזמנתו לפני פתיחתו
מהאריזה המקורית ו/או התקנתו. במידה של בעיה כלשהי, יש להודיע.

29. משתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן: להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

לחברה מידית באמצעות העברת דואר אלקטרוני בכתובת
support@designlounge.co.il.
אבטחת מידע
29.החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים והמחמירים ביותר על מנת
לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברה של מספר כרטיס האשראי
מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי התקנים המחמירים ביותר בטכנולוגיית
.SSL יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח
עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר
שייגרם ללקוח או מי מטעמו, אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין
ו/או יעשה בו שימוש שלא מורשה.

כללים נוספים
30.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי
התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך
כדי ביצוע הליך המכירה.
31.התמונות והסרטונים המוצגים באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות
את החברה.
32.החברה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו
באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו. הלקוח יהיה אחראי באופן
בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר.
33.אייקונים (ICONS (כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,
עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם
באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
34.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך
כזאת ו/או אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה
בכתב ומראש מטעם החברה.
35.רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו
ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שירות לקוחות
36.נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה,
כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה
ומהירה. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט
הטכני, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגנו בטלפון
0545782049 ו/או בכתובת אימייל il.co.designlounge@support .יש לציין מספר
הזמנה ומספר טלפון בעת משלוח אימייל.
רכישה מהנה,
– Lounge Design ככה מעצבים היום